தமிழ் கருணைமரணம் யின் அர்த்தம்

கருணைமரணம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கருணைக் கொலை.