தமிழ் கருத்தடை யின் அர்த்தம்

கருத்தடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கருத்தரிப்பதைத் தவிர்க்க மேற்கொள்ளும் (மருத்துவ ரீதியான) வழிமுறை.