தமிழ் கருப்புக்கட்டி யின் அர்த்தம்

கருப்புக்கட்டி

பெயர்ச்சொல்