தமிழ் கருமணி யின் அர்த்தம்

கருமணி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு