கருமம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கருமம்1கருமம்2

கருமம்1

பெயர்ச்சொல்

கருமம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கருமம்1கருமம்2

கருமம்2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒருவர் ஆற்றும் பணி.

    ‘அவர் தன் கருமத்தில் கண்ணுங்கருத்துமாக இருந்தார்’

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (வீடு, அலுவலகம் போன்ற இடத்தில் செய்யும்) வேலை.

    ‘வீட்டுக் கருமங்களை முதலில் ஒழுங்காகச் செய்’