தமிழ் கருவாப்பட்டை யின் அர்த்தம்

கருவாப்பட்டை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு லவங்கப்பட்டை.