தமிழ் கருவு யின் அர்த்தம்

கருவு

வினைச்சொல்கருவ, கருவி