தமிழ் கருவுறு யின் அர்த்தம்

கருவுறு

வினைச்சொல்கருவுற, கருவுற்று

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கருத்தரித்தல்.