தமிழ் கீரைத்தண்டு யின் அர்த்தம்

கீரைத்தண்டு

பெயர்ச்சொல்