தமிழ் கரையேற்று யின் அர்த்தம்

கரையேற்று

வினைச்சொல்