தமிழ் கற்றுக்குட்டி யின் அர்த்தம்

கற்றுக்குட்டி

பெயர்ச்சொல்