தமிழ் கலப்புத் திருமணம் யின் அர்த்தம்

கலப்புத் திருமணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வேறு சாதி அல்லது மதத்தைச் சார்ந்தவருடன் செய்துகொள்ளும் திருமணம்.