கலம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கலம்1கலம்2கலம்3கலம்4

கலம்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (தானியங்களை மதிப்பிடும்) முகத்தலளவையில் பன்னிரண்டு மரக்கால் கொண்ட ஓர் அளவு.

கலம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கலம்1கலம்2கலம்3கலம்4

கீலம்2

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு பிளவு; விரிசல்.

  ‘கோயிலின் வெளிச்சுவர் கீலமாகியிருந்தது’

கலம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கலம்1கலம்2கலம்3கலம்4

கலம்3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (உண்பதற்கான) கும்பா போன்ற பாத்திரம்.

கலம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கலம்1கலம்2கலம்3கலம்4

கீலம்4

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (வெட்டப்பட்ட அல்லது அரிந்த) துண்டு.

  ‘கத்தரிக்காயைக் கீலமாக வெட்டு’
  ‘உப்புப் போட்டு வெயிலில் காய வைத்த இறைச்சிக் கீலங்கள்’

கலம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கலம்1கலம்2கலம்3கலம்4

கலம்

பெயர்ச்சொல்

கலம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கலம்1கலம்2கலம்3கலம்4

கலம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உயிரணு; செல்.

  ‘மூளையில் கலங்களெல்லாம் இறந்துவிட்டதால், அவருடைய உடல் பாகங்கள் செயலற்றுவிட்டன’