தமிழ் கல்லறை யின் அர்த்தம்

கல்லறை

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு