தமிழ் கல்லுப்பு யின் அர்த்தம்

கல்லுப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறுசிறு படிகங்களாக இருக்கும் சாதாரண உப்பு; படிக உப்பு.