தமிழ் கலவை மருந்து யின் அர்த்தம்

கலவை மருந்து

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட திரவ மருந்துகளின் தொகுப்பு.