தமிழ் கலாதி யின் அர்த்தம்

கலாதி

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அழகு.

    ‘ஆள் நல்ல கலாதியாக இருக்கிறார்’
    ‘கலாதியான சட்டை’