தமிழ் கலாய்பூசு யின் அர்த்தம்

கலாய்பூசு

வினைச்சொல்-பூச, -பூசி

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு ஈயம்பூசுதல்.