தமிழ் கலுவம் யின் அர்த்தம்

கலுவம்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்