தமிழ் கள்ளங்கபடு யின் அர்த்தம்

கள்ளங்கபடு

பெயர்ச்சொல்