தமிழ் களிப்பாக்கு யின் அர்த்தம்

களிப்பாக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீரில் அவித்துச் சாயம் ஊட்டிய பாக்கு.