கள்ளி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கள்ளி1கள்ளி2

கள்ளி1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிறருக்குத் தெரியாமல் மறைத்த செய்தி தெரியவரும்போது ஒரு பெண்ணைக் கேலியாக அழைக்கும் அல்லது குறிப்பிடும் சொல்.

    ‘அடி கள்ளி! இதை இவ்வளவு நாள் என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே!’

கள்ளி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கள்ளி1கள்ளி2

கள்ளி2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சதைப்பற்றுள்ள, கிள்ளினால் பால் வடியும் (முட்கள் நிறைந்த) பச்சை நிறத் தண்டுகளைக் கொண்ட, சில வகை வறண்ட நிலத் தாவரங்களைக் குறிக்கும் பொதுப் பெயர்.