தமிழ் கழட்டு யின் அர்த்தம்

கழட்டு

வினைச்சொல்கழட்ட, கழட்டி