தமிழ் கழிவிடம் யின் அர்த்தம்

கழிவிடம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு