தமிழ் கழுத்தைக் கொடு யின் அர்த்தம்

கழுத்தைக் கொடு

வினைச்சொல்கொடுக்க, கொடுத்து