தமிழ் கவட்டி யின் அர்த்தம்

கவட்டி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு