தமிழ் கவடு யின் அர்த்தம்

கவடு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு