தமிழ் கவிழ்த்து யின் அர்த்தம்

கவிழ்த்து

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு