தமிழ் கவிழ்த்து யின் அர்த்தம்

கவிழ்த்து

வினைச்சொல்கவிழ்த்த, கவிழ்த்தி

பேச்சு வழக்கு