கவுளி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கவுளி1கவுளி2

கவுளி1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நூறு வெற்றிலை அடங்கிய ஒரு கட்டு.

    ‘கல்யாணத்துக்கு முப்பது கவுளி வெற்றிலை வேண்டும்’

கவுளி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கவுளி1கவுளி2

கவுளி2

பெயர்ச்சொல்