தமிழ் க்ஷயம் யின் அர்த்தம்

க்ஷயம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு