தமிழ் காக்காய்பிடி யின் அர்த்தம்

காக்காய்பிடி

வினைச்சொல்-பிடிக்க, -பிடித்து

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (தன் காரியத்துக்காக ஒருவருக்கு) வேண்டியதைச் செய்து மகிழ்வித்தல்.

    ‘மேலதிகாரியைக் காக்காய்பிடித்து எப்படியாவது அவன் காரியத்தைச் சாதித்துக்கொள்வான்’