தமிழ் காட்சி கொடு யின் அர்த்தம்

காட்சி கொடு

வினைச்சொல்

  • 1

    (இறைவன், மகான்) தரிசனம் தருதல்.