தமிழ் காட்டுமாடு யின் அர்த்தம்

காட்டுமாடு

பெயர்ச்சொல்