தமிழ் காதொலிக் கருவி யின் அர்த்தம்

காதொலிக் கருவி

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு