தமிழ் காந்தீயம் யின் அர்த்தம்

காந்தீயம்

பெயர்ச்சொல்