தமிழ் காப்பிப்பொடி யின் அர்த்தம்

காப்பிப்பொடி

பெயர்ச்சொல்