தமிழ் காரப்பொடி யின் அர்த்தம்

காரப்பொடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசிலை வடிவில் பட்டையாகவும் சிறியதாகவும் இருக்கும், (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கடல் மீன்.