கார் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கார்1கார்2

கார்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  மழைக் கால நெற்பயிர்; குறுவை.

  ‘கார் அறுவடை’
  ‘கார்ப் பாசனம்’

 • 2

  வட்டார வழக்கு மழைக் காலத்தில் விளைவிக்கும் செந்நிற நெல்.

கார் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கார்1கார்2

கார்2

பெயரடை

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு கரிய.

  ‘கார் மேகம்’
  ‘கார் நிறக் கூந்தல்’