தமிழ் கால்காப்பு யின் அர்த்தம்

கால்காப்பு

பெயர்ச்சொல்