தமிழ் காலடிக்குள் யின் அர்த்தம்

காலடிக்குள்

வினையடை