தமிழ் காலம்செல் யின் அர்த்தம்

காலம்செல்

வினைச்சொல்

  • 1

    (மங்கல வழக்காகக் கூறும்போது) இறந்துபோதல்.

    ‘அவர் எந்த ஆண்டு காலம்சென்றார்?’
    ‘காலம்சென்ற நண்பரின் மகள்’
    ‘அவர் காலம்சென்று ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிறது’