தமிழ் காலமாகு யின் அர்த்தம்

காலமாகு

வினைச்சொல்-ஆக, -ஆகி