தமிழ் காவுவாங்கு யின் அர்த்தம்

காவுவாங்கு

வினைச்சொல்