தமிழ் கிச்சுக்கிச்சுக்காட்டு யின் அர்த்தம்

கிச்சுக்கிச்சுக்காட்டு

வினைச்சொல்-காட்ட, -காட்டி