தமிழ் கிஞ்சித்தேனும் யின் அர்த்தம்

கிஞ்சித்தேனும்

வினையடை

அருகிவரும் வழக்கு