கிட்டி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கிட்டி1கிட்டி2

கிட்டி1

வினைச்சொல்

  • 1

    (வெடிமருந்து முதலியவற்றைத் துப்பாக்கிக் குழாய் முதலியவற்றினுள் இறுக்கமாக) அமுக்கி உள்ளே செலுத்துதல்.

    ‘நாட்டுத் துப்பாக்கியினுள் வெடிமருந்தைக் கிட்டித்துச் சுடுவார்கள்’

கிட்டி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கிட்டி1கிட்டி2

கிட்டி2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒன்றை இறுக்கிப் பிடிக்க அல்லது நெருக்கப் பயன்படுத்தும்) ஒன்றின் குறுக்காக ஒன்று அமைந்த மரக்கோல் அல்லது ‘ப’ வடிவ உலோக இணைப்பு.