தமிழ் கிட்டே யின் அர்த்தம்

கிட்டே

வினையடை

பேச்சு வழக்கு

தமிழ் கிட்டே யின் அர்த்தம்

கிட்டே

இடைச்சொல்