கிட்டே -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கிட்டே1கிட்டே2

கிட்டே1

வினையடை

பேச்சு வழக்கு

கிட்டே -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கிட்டே1கிட்டே2

கிட்டே2

இடைச்சொல்