கிடுகிடு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கிடுகிடு1கிடுகிடு2

கிடுகிடு1

வினைச்சொல்கிடுகிடுக்க, கிடுகிடுத்து

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு (பழைய சுவர் முதலியன) பலமாக அதிர்தல்; ஆடுதல்.

  ‘புகைவண்டி போகும்போதெல்லாம் வீட்டுச் சுவர் கிடுகிடுக்கிறது’

 • 2

  பேச்சு வழக்கு (பயத்தால்) நடுங்குதல்.

  ‘இந்தக் கேடி ஊரையே கிடுகிடுக்க வைத்துவிட்டான்’

கிடுகிடு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கிடுகிடு1கிடுகிடு2

கிடுகிடு2

பெயரடை

 • 1

  தலைச்சுற்றல் ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு ஆழமான.

  ‘கிடுகிடு பள்ளம்’
  ‘கிடுகிடு பாதாளம்’