தமிழ் கிண்ணி யின் அர்த்தம்

கிண்ணி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு