தமிழ் கிரீச்சிடு யின் அர்த்தம்

கிரீச்சிடு

வினைச்சொல்கிரீச்சிட, கிரீச்சிட்டு